Algemene (verkoop-)voorwaarden en privacy beleid

Algemene (verkoop-)voorwaarden en privacy beleid.

HouseSpecials B.V. hanteert bij haar aankopen de volgende voorwaarden:

Artikel 1 – Artikelen op bestelling

1.1 Bij overschrijding van de levertijd heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. 1.2 De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de klant in redelijkheid niet kan worden verlangd dat (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand blijft. Slechts in dat geval is de klant gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst te ontbinden. 1.3 Indien de klant de artikelen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. HouseSpecials B.V. is in dat geval gerechtigd de artikelen aan een derde te verkopen. De klant betaalt in dat geval kosten voor het annuleren van de order. Dit geldt niet voor op maat gemaakte producten.

Artikel 2 – Betaling 

2.1 De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen wanneer de bestelling geplaatst wordt. Bij een bestelling van een op maat gemaakt artikel zal er 50% aanbetaling gevraagd worden. 40% voor levering en de overige 10% direct na levering. Of er moet anders schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Disclaimer  

3.1 HouseSpecials B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door HouseSpecials B.V. worden gewijzigd.

Artikel 4 – Garantie, product eigenschappen en Garantievoorwaarden  

4.1 Bij HouseSpecials B.V. krijgt u 5 jaar garantie op fabricagefouten voor de RVS spoel-bakken, kranen en sifons. Of er moet duidelijk iets anders aangegeven zijn. 4.2 De garantie die HouseSpecials B.V. geeft op de producten van beton, kunststof en terrazzo zijn als volgt: 1) Een van de eigenschappen van beton/terrazzo is dat het tijdens het droog-proces kan gaan krimpen waardoor (haar/krimp)scheurtjes kunnen ontstaan. Zo kunnen er ook (kleine) lucht belletjes in het blad ontstaan. Op(krimp)scheurtjes/luchtbelletjes geven we geen garantie; wel kunnen (krimp)scheuren/lucht belletjes binnen 1 jaar gratis gerepareerd worden. Hiervoor sturen wij een reparatiesetje gratis toe zodat de klant het zelf eenvoudig kan repareren. Deze reparatie is niet geheel onzichtbaar. 2) Beton is een nature een poreus product. Dit houdt in dat vloeistoffen in het blad kunnen trekken. De betonnen bladen die bij HouseSpecials B.V. besteld worden zijn altijd standaard gecoat waardoor het blad vlek-arm is geworden. Het blad is helaas niet vlekvrij, maar dat zijn maar weinig werkbladen. Van belang blijft wel dat wat gemorst is snel wordt verwijderd. Op ontstaande vlekken in betonnen bladen/wasbakken enz. wordt geen garantie gegeven. 3) Beton is goed bestand tegen hitte. Toch adviseren wij om onderzetters te gebruiken, omdat de hitte de beschermlaag kan aantasten en om krassen te voorkomen. Op beschadigingen die ontstaan zijn door hete pannen of gloeiende voorwerpen wordt geen garantie gegeven. 4) Betonnen producten zijn krasgevoelig. Gebruik geen scherpe voorwerpen op het product. Op krassen en beschadigingen wordt geen garantie gegeven. 5) LET OP u dient géén tape of schildertape op een gecoat blad te oplakken. (voor bv afkitten of verven) De coating en de lijmlaag in de tape gaan op elkaar reageren waardoor de coating laag los kan komen. Als u dit wel doet krijgt u geen garantie hierop. Het is evt mogelijk om een service aan te vragen zodat wij het kunnen herstellen wat mogelijk is. Onzichtbaar wordt dit nooit! 4.3 Om aanspraak te kunnen maken op garantie voor de producten van HouseSpecials B.V. is het van belang dat er binnen 24 uur melding wordt gemaakt per mail; info@housespecials.nl Bij levering zal het product gecontroleerd worden en moet er getekend worden voor ontvangst. 4.4 De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de eerste aankoop. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van de factuur. 4.5 HouseSpecials B.V. behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan in het voorkomende geval geen aanspraak maken op vervanging van een artikel, c.q. een onderdeel. 4.6 De garantie is niet meer van toepassing wanneer een artikel zelf is geverfd of verzaagd, schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud. 4.7 Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HouseSpecials B.V. enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verrichte c.q. aangebracht. Tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel. 4.8 Buiten de garantie vallen het onkundig hanteren en monteren van de producten of door het onzorgvuldig openen van de verpakking.

Artikel 5- Inspectie en reclamaties 

5.1 De klant is verplicht bij ontvangst de aangekochte artikelen nauwkeurig te inspecteren. Reclames dienen uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de geleverde zaken te zijn ingediend. 5.2 Wanneer je van de garantie gebruik wilt maken, dient dit schriftelijk/per email te worden gemeld bij HouseSpecials B.V.. De garantiebepalingen en koopprijzen die op het moment van aankoop gelden, worden bij verrekening gehanteerd. 5.3 Indien de klant een beroep doet op een door de HouseSpecials B.V. gegeven garantie, dient de klant HouseSpecials B.V. gedurende een periode van 4 weken na ontvangst van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken en waar mogelijk te repareren. Mocht een product toch onverhoopt vervangen moeten worden kan dit meer tijd dan 4 weken in beslag nemen.

Artikel 6 bezorgen

6.1 Als we met u een dag van bezorging hebben afgesproken en u bent niet aanwezig, waardoor de bestelling retour moet, zullen bij een bezorging van een betonnen of terrazzo blad hiervoor minimaal 100 EURO extra bezorgkosten in rekening worden gebracht.6.2 Losse verkoop van artikelen ( zoals spoelbakken, kranen enz.) worden via een postbezorger (bv TNT) aangeboden wanneer het in hun planning past. Hierop heeft HouseSpecials B.V. geen invloed.

Artikel 7 Afname

8.1 Na bevestiging en/of aanbetaling op een bestelling die speciaal op maat gemaakt wordt is de klant verplicht het volledige bedrag te voldoen, ook als het product om wat voor reden dan ook niet wordt afgenomen. De reden hiervan is dat een speciaal op maat gemaakt product niet doorverkoopbaar is.

Artikel 8 Privacyverklaring

HouseSpecials B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HouseSpecials B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als HouseSpecials B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door HouseSpecials B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het toesturen van een offerte aanvraag en opvolging hiervan.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HouseSpecials B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door HouseSpecials B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst tenzij wettelijk anders is bepaald

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door HouseSpecials B.V. ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje of gegevens ontvangen per email.
  • Staalaanvraag
  • Info-aanvraag
  • Contact

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HouseSpecials B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door HouseSpecials B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door HouseSpecials B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HouseSpecials B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam / voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • (Woon)plaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Pasfoto
 • Sollicitatiegegevens
 • Overlijdensdatum
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Salarisgegevens
 • Gegevens over gezondheid
 • Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen
 • Kopie identiteitsbewijs/paspoort, zonder voorlegger gekopieerd
 • Kopie rijbewijs
 • BSN-nummer

Uw persoonsgegevens worden door HouseSpecials B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft, tenzij volgens de wet anders is bepaald

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van (financiële) administratie
 • Het versturen van producten, monstermateriaal of brieven

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HouseSpecials B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HouseSpecials B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

HouseSpecials B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens HouseSpecials B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Scroll naar boven